(sd):s fantasmagoriska önskedrömmar om försvaret

December 12, 2014 § 8 Comments

Personalen på bilden har ingen känd anknytning till (sd)

Personalen på bilden har ingen känd anknytning till (sd)

Sverigedemokraterna har seglat upp som det mest försvarsvänliga partiet och, även om det inte är belagt med data, ryckt väljare från såväl höger vänster – med betoning på höger. Många missnöjda moderater har migrerat till (sd), eller så sägs det i alla fall. Jag har varit öppet kritisk mot Sverigedemokraternas försvarsmaktsbudget/idéprogram på Twitter, och presenterar här en något mer utvecklad kritik i 10 sammanfattande punkter. Det går naturligtvis att argumentera avsevärt djupare än vad jag orkat göra – min avsikt är att belysa det jag anser vara de största tokigheterna, och, i den mån det går, försöka övertyga försvarsvänner att INTE RÖSTA på (sd) i kommande extraval.

Sverigedemokraternas förslag kan beskådas här.

Alldeles bortsett från att förslaget saknar en grundläggande strategisk försvarsidé, vilket är det första man ska avkräva varje parti och regering, anser jag förslaget vara fullt av storvulna och dyra drömmerier. Häng med!

1. Nej till NATO, men gärna lite hjälp utifallatt.
”Som neutralt mellan NATO och Ryssland land skapar vi avspänning i ett strategiskt geografiskt område.”

Sverige är inte neutralt. Vi är djupt integrerade i NATO, dock utan att dra fördel av medlemskapets garantier. Ryssland betraktar också, med all rätt, Sverige som del av västmakterna. Att hävda neutralitet skapar ett vakuum som det står Ryssland fritt att utnyttja när man så vill. Avspänning är en chimär – vilket inte minst det senaste årets händelser visat. Tvärtom skapar den föregivna neutraliteten större säkerhetsrisker än den undanröjer, då Ryssland ej behöver räkna med svenskt deltagande i konflikt – en rysk idealbild.

”Vi riskerar inte att dras in djupt i konflikter som inte rör oss.”

En kris i Baltikum påverkar oss direkt och indirekt vare sig vi vill eller ej. Det är direkt felaktigt att tro att vi kan stå utanför och vara overksamma vid skarp konflikt. Konflikter utanför vårt närområde, t ex på Balkan eller i MENA, “rör oss” i allra högsta grad men medför ingen förhöjd risk för att vi aktivt dras in – oavsett om vi är med i NATO eller ej. NATO kan inte tvinga stater att delta i alliansens strid om de ej så önskar.

”Vi kan höja försvarsanslaget och, med eller utan Finland, skapa en egen tröskeleffekt.”

Det är vansinne att tro att Sverige kan utfinansiera Ryssland och skapa tröskeleffekt på egen hand. Den s.k. tröskeleffekten är helt och hållet hypotetisk och har aldrig prövats annat än i våra egna fantasier. Exemplen Georgien/Krim/Donbass visar också att tröskeleffekt enkelt undanröjs genom utnyttjande av strategiskt överraskningsmoment. Att Ryssland hittills inte gått i krig i vårt närområde är dels en effekt av NATO:s avskräckning och dels att man inte haft något intresse av erövringskrig. Avsaknad av ryskt erövringsintresse är det enda som skyddat oss hittills, inte vår (obefintliga) försvarsförmåga.

”Frågan är nu hur nära relation Sverige kan ha med NATO utan att vi delvis börjar räknas in i alliansen.”

Ryssland räknar oss redan som del av NATO oavsett hur vi själva väljer att definiera det. Punkt.

 ”Sveriges deltagande i Partnerskap för fred (PFF), NATO:s snabbinsatsstyrka(NRF) och värdlandssupport (HNS) markerar, som vi ser det, en gräns. Dessa tre åtaganden förpliktar inte, det följer inga krav på stöd till andra länder eller på att vi ska vara tvungna att upplåta vårt territorium.”

Deltagande i PfP, NRF och HNS betyder att vi har “halva inne” i NATO (vilket också signalerar vår tillhörighet för Rysslands vidkommande, och därmed “eskalerar” den föregivna säkerhetsrisken) – skulle SD mena allvar med att stå utanför NATO borde de argumentera för att vi helt ska avbryta dessa samarbeten. SD flyger kravlöshetens bekvämlighetsflagg i frågan – men argumenterar senare i dokumentet för att “halva-inneskapet” i NATO är en fördel, för det ger Sverige “andra möjligheter” om vi nu inte skulle orka försvara oss så bra som SD tror.

”Den försvarsallians vi vill bygga är den med Finland. Vi vill inte ingå som fullvärdig medlem i NATO och inte heller ha någon mer djupgående integration i Atlantpakten. En försvarsallians med Finland innebär att om någon attackerar Finland så är även Sverige i krig, men det innebär också att båda länderna har en högre tröskeleffekt mot krig.”

En SE-FI allians med försvarsförpliktelser är otänkbar då ingendera parten har resurser att avdela för den andres försvar i händelse av krig. Sverige har inte ens resurser att öva sin egen försvarsmakt – hur ska vi (eller Finland) ha råd att samöva på sådan nivå som krävs för att samtliga delar ska nå verkan? Utan övning ingen förmåga och därmed heller ingen tröskeleffekt. Förslaget är således helt tandlöst.

”PFF ger oss möjligheter att vid internationella konflikter delta tillsammans med NATO. NRF ger oss billig tillgång till bra övningar. HNS ger oss en ytterligare en möjlighet om krig försätter oss i ett ytterst ansträngt läge.” (mina understrykningar)

Återigen vill SD äta kakan och ha den kvar. “Möjligheterna” som nämns vill SD inte utnyttja för att markera avstånd mot NATO. “Ytterligare en möjlighet” är en vag förhoppning om ett stöd som man i fredstid säger sig ej vilja ha. Dubbelmoralen är mycket stark i detta avsnitt.

2. EU är bajs. Solidariteten ska avvecklas.
“EU:s stridsgrupper är ett förstadium till EU:s egen krigsmakt och därför bör inte Sverige delta.”

SD är EU-fientliga, vilket spelar rakt i Putins händer: ett svagt och splittrat EU är Putins allra högsta dröm under de närmaste 5-10 åren. Att inte delta i EUBG minskar vår förmåga att samverka i krig – en samverkan som SD säger sig vilja ha som “ytterligare en möjlighet” men helst inte vill ha ändå. Tanken att Sverige skulle tvingas strida för EU i ett (föregivet) orättfärdigt krig är barock i det att bruket av EU:s stridsgrupper föregås av enhälliga, säger enhälliga, beslut. Samtidigt som SD säger att USAs militära hegemoni är på utgående och att världen blir multipolär argumenterar SD för att denna multipoläritet inte är önskvärd (dvs man föredrar/litar paradoxalt nog på det NATO man inte vill veta av). Sammantaget önskar sig SD ett starkt försvagat Europa med Sverige som en neutral ö. Detta gynnar direkt Ryssland som inte har några betänkligheter över att öka sin förmåga och som inte drar sig för att utnyttja den.

”På försvarsmaterielsidan finns tankar inom EU om att låta EU bli ramen för gemensamma satsningar, en försvarsindustristrategi för EU. Medlemsstaternas forskningsanslag får då samlas till EU för gemensamt nyttjande i större skala utanför marknaden. Risken för att en sådan utveckling blir döden för svensk försvarsindustri är stor.”

Sveriges försvarsindustri med SAAB och Hägglunds i spetsen är ett mycket starkt kort internationellt. Det vittnar CV90 och Gripensystemet om, liksom många andra system, t ex våra egenutvecklade ubåtar. Att tro att den industrin skulle lägga sig ned och dö, utmanövrerad av (föregivet sämre men av starkare nationer uppbackade) EU-krafter, är både en grov förolämpning och en grov felbedömning.

”När Sverige återfått ett existensförsvar är det rimligt att Sverige åter bidrar med militärt bistånd i fredsskapande och fredsbevarande insatser med FN-mandat bakom.”

Sverigedemokratiskt önsketänkande i sin prydno. För det första har vi inte råd att skapa ett eget trovärdigt existensförsvar av (sd)-mått. För det andra kommer Ryssland ALLTID att blockera FN-mandat i vårt närområde eftersom de kommer att vara part i målet. Baltikum är inte Kongo 1960-65 eller Gaza 1967.

3. Sverige slåss till siste finne och balt.

”Ett starkt finskt och baltiskt försvar är väldigt viktigt ur svensk synvinkel då det ökar vår förvarnings- och förberedelsetid.”

SD vill slåss till sista grannland, utan att avkrävas stöd för striden. Vi ska stå och se på medan grannarna faller, och under tiden förbereda oss för eget försvar. Det är en djupt osolidarisk tanke. Sverige kan inte på ett värdeskapande sätt samverka med Baltikum utan att beröra NATO, eller utan att anpassa sig till NATO:s standarder, materiel, strategi eller operationsplaner. Med ett medlemskap skulle Sverige ha en naturlig möjlighet och anledning att i än högre grad intressera sig för baltstaternas försvar, och drastiskt öka säkerheten både för dem och oss själva.

4. Smör på hela mackan. Återgång till 60-80-talens invasionsförsvar.
”Sverige på mark delas i sju militärområden (Milo).
Varje militärområde delas i ett antal försvarsområden (Fo) med egen Fo-stab.
Varje Fo delas i två eller flera Närskyddsområden (No).”

SD förordar en återgång till 60-talets Milo/Fo-struktur som drastiskt ökar investerings- och logistikbördan samt kräver bemanning som idag inte existerar. Var ska alla dessa staber rekryteras, placeras och övas?

SD vill också omskapa det idag väl fungerande Hemvärnet, till okänd kostnad, mångdubbla dess antal och sprida ut dem jämnt över hela landet. FM & HV har redan idag rekryteringsproblem: hur ska SD avhjälpa det?

5. Tredubbling av markstridskrafterna.
”sex mekaniserade brigader och tre amfibiebrigader i krigsorganisationen år 2025… högteknologiska system för att skapa ett starkt skalskydd… avancerade motmedel… väl övade markförband med förmåga att leda det fria kriget tillsammans med alla svenska medborgare.”

SD ser en svensk försvarsmakt som är starkt i alla dimensioner. Utgångspunkten är förstås att vi ska klara oss själva i varje tänkbar krigssituation, som en följd av neutralitet och allianslöshet. Kostnaden och ansträngningen för detta är orimligt hög såväl ekonomiskt, politiskt och militärt, vilket SD borde vara väl medvetna om. Önskedrömmen förblir en dröm, och under tiden står Sverige ensamt och sällsynt illa rustat mot en tänkbar rysk aggression. Även om Sverige skulle slå in på SD:s väg är tidsaspekten avgörande, och de enskilda och sammanlagda svagheterna i det egna systemet mångdubbelt större än de förmodade styrkorna. SD ser över huvud taget inte Sveriges extrema omvärldsberoende utan tror att vi kan överleva på rovor och enskilda fotsoldaters mod.

6. Total omorganisation av struktur och logistik

SD argumenterar för återtag av gamla garnisonsorter, nyöppnande av stängda skjutfält, nyetablering av bergrum, etablering av cyberförsvar, driftvärn och psykologiskt försvar, en distribution av förråd och logistik till regementen för att bryta centraliseringen samt utvecklandet av en mängd lokala ledningar och staber. Det låter fint på papperet men skulle kräva en gigantisk och extremt kostsam omställning.

7. Mönstring och civilförsvarsutbildning av alla medborgare.
”Pliktsystem återaktiveras och samtliga unga män och kvinnor ska mönstras i en flerdagsmönstring på plats. I samband med mönstringen ska en 3-dygns kurs genomföras i syfte att lära ut grundläggande överlevnad.”

Kostnad, struktur, bemanning och logistik för detta? En årskull 18-åringar omfattar drygt 100,000 individer. Det blir mycket folk, organisation och omkostnader för en apparat som måste finansieras via försvarsbudgeten.

Tillägg: Enligt ett betänkande om Försvarsmaktens personalförsörjning (SOU 2014:73) skulle en mönstring av 50,000 individer kosta 370 miljoner årligen. Se sammandrag av betänkandet här.

”För kvinnor är utbildningen frivillig.”

Fint genusperspektiv. Varför vill SD göra åtskillnad mellan könen? Tror SD att kvinnor är sämre soldater? Jämför gärna med Israel och Peshmerga. Tjejer kan slåss!

8. Taktiska riktlinjer: skyttegravar, spärrbanor och sjöförsvar.
Armén ska:
… skydda den så kallade fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn), flygbasen Kallax samt kunna fördröja framträngande över gränsen från Finland
.
… försvara Arlanda samt riksledningen och högsta försvarsledningen.
… försvara Göteborg och Landvetter.
… försvara Malmö och Sturup.
… försvara Gotland.
… ha strategisk reserv till särskilda uppgifter.
… med långräckviddigt luftvärn kunna bidra till luftförsvaret av baserna, Stockholm och Gotland.
… tillsammans med hemvärnet, specialstyrkorna och svenska folket om nödvändigt kunna övergå i det fria kriget.

Marinen ska:
… hålla två patrullfartyg ständigt till sjöss i Östersjön och ett i Västerhavet.
… beredd att sätta in minst tre operativa ubåtar i Östersjön och en i Västerhavet under lång tid.
… beredd att sätta in en komplett ytstridsflottilj i Östersjön 24 timmar efter order och en division i Västerhavet.
… beredd att hålla två handelshamnar öppna på västkusten, två i Östersjön och en i Bottenhavet.
… upprätta två marina operationsbaser i Östersjön och en i Västerhavet.
… beredd lägga ut ett bestämt antal sjömineringar och minera ett bestämt antal hamnar.
… beredd hålla utpekade handelshamnar och marina operationsbaser minröjda.
… beredd att sätta in en tillfälligt sammansatt ubåtsjaktstyrka i Östersjön 24 timmar efter order.
… kunna skydda våra sjötransporter i Östersjön, inklusive till och från Gotland samt i Västerhavet.

Flygvapnet ska:
… Uppträda kontinuerligt med minst två rotar i spärrbana över Östersjön.
… Uppträda kontinuerligt med minst en rote i spärrbana över Västerhavet.
… Uppträda kontinuerligt med två rotar i spärrbana i riktning norr (Finland, norra ishavet).
… Luftförsvaret skall samverka och vara integrerat med långräckviddigt luftvärn, sensorer och jaktflyg för att uppnå maximal effekt.
… Inneha strategisk rörlighet med huvuddelen av basbataljon.
… Föra egen strid med i huvudsak en basbataljon med tillförsel av nationella skyddsstyrkor och luftvärn.
… Varje flygbasområde ska betjäna grupp kontinuerligt och momentant division.

Vem som helst torde inse att varje truppslags taktiska uppgift som här beskrives är långt övermäktig ens det försvar som (sd) önskar sig. Att försvara allt och alla mot varje angrepp i alla riktningar, och ha folk i beredskap för varje eventualitet, vittnar om bristande strategisk insikt och tillika skriande avsaknad av försvarsidé. På sina håll blir det rent löjligt. Minst två rotar i spärrbana över Östersjön? Är det Battle of Britain som ska återupplevas?

9. Pansartrupper vid kärnkraftverken.
”De skyddade zonerna runt kraftverken bör göras större och bevakas bättre, mer pansarskydd sättas upp och Hemvärnet/Territorialarmén bör ges en mer aktiv roll i försvaret av verken.”

Med vad avses “pansarskydd”? Pansartrupper? Draktänder? Och ska dessa trupper inkl HV stå vid verken med ständig 24/7 beredskap? Är det rimligt att avdela pansartrupper till försvarsuppgifter när deras huvudsakliga uppgift är att ta terräng i brigadstrid? Kom igen!

10. Shopping! Allt till alla!
“Brobandvagnar och bärgningsfordon är nödvändiga investeringar…Hemvärnet bör förses med GRK och PV-robot…30 st AH‐64D Longbow Apache…”

Mikrosatelliter! Cyberförsvar! Harpoon-robotar! Aster-30! Garnisonsorter! Kustrobotar! Krigsförbandsövningar varje år! Raketartilleri! Attackhelikoptrar! KEPD! JASSM! HARM! Brimstone! 5 nya ubåtar! 5 nya Visbykorvetter! 200 JAS! Finns det NÅGON intressegrupp som inte kan tillfredsställas? Lottorna kanske behöver nya vinterpälsar? Ett extra skyddsrum någon?

Ja, det var det hela. Låt dig inte luras av (sd):s fagra materiallöften och fyrverkerier av övningar, installationer och beredskapspoliser. Partiets försvarspolitik (mer pang! mer allt!) skriver checkar som dess säkerhetspolitik (nej till NATO, nej till EU, riskskapande neutralitet) inte kan betala. Fall inte i (sd)-fällan. Rösta rätt, och kräv bättre besked om försvarsinriktningen av dina ordinarie politiker – för de är inte ett strå bättre.

Advertisements

Tagged: , , ,

§ 8 Responses to (sd):s fantasmagoriska önskedrömmar om försvaret

 • […] jag kritiserar deras försvarspolitik som varandes en utopi och säkerhetspolitisk återvändsgränd reagerar SD med reptilhjärnan och […]

 • Vladan Lausevic says:

  Det var bland de bästa “jag läser mellan raderna” analyserna jag har läst i år. Tack för en lysande text. Partiprogram och verklighet är ofta två olika saker trots allt.

 • […] sig på SD-magasinet Samtiden.” Det är också dubbelt ironiskt, med hänsyn till att jag är en mycket arg kritiker till SD – något som Maj kan upptäcka på just den här bloggen, om hon bemödar sig att läsa. Att SD:s […]

 • […] Och så har vi yttersta högerflanken, som alltid argumenterar för att satsningar på Försvaret ska bekostas av indragningar på migrations- och integrationspolitikens område. För SD och dess förespråkare är inskränkningar i migrationspolitiken en universalmedicin för samtliga ömmande nationella behov, baserat på en grundläggande xenofobi som luktar riktigt brunt. Jag tänker inte ödsla mer tid på att dekonstruera deras verklighetsfrånvända och paradoxalt Rysslandsstödjande politik här, men läs gärna detta. […]

 • Nilsson says:

  Så det är bättre med ett underfinansierat icke försvar som alla 7klöverpartierna föreslår än att försöka bygga upp ett fungerande skalskydd som åtminstone ger oss möjlighet att hålla gränsen tills hjälp anländer?
  Oerhört märkligt resonerande från din sida, du är uppenbarligen mästare på omvänd logik, eller så är du bara korkad.

  • jkylander says:

   För det första begår du ett argumentationsfel http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel#Halmgubbe när du projicerar en åsikt som jag inte har.
   För det andra skulle jag gärna lägga både 40, 50 och 100 miljarder på försvaret.
   För det tredje torde du inse det groteska i att förfäkta ett NATO-argument – “hjälp anländer” – när det SD du uppenbarligen sympatiserar med starkt motsätter sig NATO-medlemsskap.
   För det fjärde begår du ytterligare ett argumentationsfel (ad hominem) när intellektet tryter.

   Så, generalfel på alla punkter. Men tack för att du läste.

   • Nilsson says:

    Nej jag gör inget “generalfel” däremot har du inga argument i sak, ett starkt nationellt försvar köper både tid och möjlighet till hjälp. Ett svagt natoanslutet försvar ger oss bara nackdelar i form av att vi ändå inte kan hålla ut då enbart USA har den styrka som behövs för att förstärka vårt försvar och vi blir ett primärt mål för ryska anfall.
    En logisk slutsats är att oavsett vad vi väljer så måste vi kunna försvara oss själva initialt, nato per se ger oss ingen egentlig ökad säkerhet.
    Det enda partiet som vill stärka svensk förvarsförmåga är SD, de övriga partierna vill rusta ned snabbare eller långsammare sett till att alla sjuklöverpartierna vill ge FM för lite resurser för att ens nå den av riskdagen beslutade omfattningen.

    Så du får nog försöka förstå vad du vill säga och skälla under rätt träd i fortsättningen och det är inte under SD´s.

 • jkylander says:

  Du repeterar samma paradoxala antagande när du säger att ett starkt svenskt försvar “köper tid och möjlighet till hjälp”. Hjälp från vem då? Det NATO som du och SD inte vill veta av? Din nästa mening bekräftar denna villfarelse. Inse att NATO *endast* bistår sina medlemsstater, inte random icke-ansluta västländer oavsett hur mycket försvarsutbyte eller icke-bindande andra avtal som ingåtts, t ex PfP eller HNS. Det är ENDAST fullt medlemsskap genom Artikel 5 som ger en fullständig garanti.

  Sverige kan ALDRIG på egen hand finansiera och mobilisera mot ett fullskaligt ryskt anfall, inte ens med SD:s låtsaspengar. Att ett NATO-medlemsskap skulle destabilisera och provocera Ryssland är lika bisarrt. Det är snarare vår allianslöshet som destabiliserar och inbjuder till övergrepp, och varje fortsatt steg i den riktningen – vänsterkakans och SD:s – bidrar till en fortsatt farligare omvärld.

  Som du förstår argumenterar jag dels FÖR ett starkare svenskt skalförsvar OCH ett omedelbart NATO-medlemsskap. Det är inte två uteslutande storheter utan två kompletterande steg som måste tas för att skapa nationell och regional säkerhet. Det är bara att slänga en blick över Östersjön på de baltiska staterna för att se hur detta tillvägagångssätt både är relevant för små och finansiellt svaga länder OCH det enda sättet att de facto hålla Ryssland stången. Utan NATO hade deras position idag varit oerhört mycket mer prekär.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading (sd):s fantasmagoriska önskedrömmar om försvaret at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: